Zarządzenie Nr 62/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2011r.

 

w sprawie: ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012-2024.

 

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2024 zawiera załącznik  Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024  podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kleszczewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

 

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

 

                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 62/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2011r.

 

Projekt

 

Uchwały Nr …………….

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia .................2011r.

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 -  2024

 

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczewo obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1)    Związanych z realizacją przedsięwzięć

2)    z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3)    Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 - 2024

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                          Henryk Lesiński