Zarządzenia Nr 64/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  01 grudnia 2011r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zmienionej Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VI/45//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr X/75/2011 w sprawie  zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 50/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 października 2011r. w sprawie   zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr XII/87/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 58/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust.

       - zmniejsza  się dochody budżetu na 2011r.  o  39.965 zł

       - w tiret 1 zmniejsza  się dochody bieżące  o  39.965 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia  treść  załącznika nr 1do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 1 ust. 2 pkt.1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1:

       - zmniejsza się wydatki budżetu na 2011r. o 39.965 zł,

       - w tiret 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 39.965 zł,

                    

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść   załącznika nr 2do Uchwały budżetowej,

      2)  w § 2 ust. 2, pkt. 1

     zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

3. W § 14 przenosi się wydatki  funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z    załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 10  do Uchwały budżetowej.

 

   § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z ma zastosowanie do budżetu na 2011r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż.  Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 64/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 01 grudnia 2011r.

 

 

Do budżetu wprowadzono zmianę planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2011r., które wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 21.11.2011r.

Celem płynnej  realizacji budżetu przesunięto plan w ramach działów.

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż.  Bogdan Kemnitz