ZARZĄDZENIE  Nr  2/2012

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 10 stycznia 2012 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

                   

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami ) oraz  Uchwały nr XIII/94/2011 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 30 listopada 2011

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisaną poniżej nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położoną w miejscowości Gowarzewo, zapisaną w KW 7249, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

                               

Nr geodez.

działek

Powierz-

chnia

w m2

 

Opis nieruchomości

Cena  nieruchomości

 w 

68/4, 68/7

4700

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, usytuowana w sąsiedztwie działalności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej,   posiadająca bezpośredni dostęp do drogi   powiatowej. W trakcie opracowywania jest zmiana przeznaczenia tej nieruchomości pod teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz usługowych z dopuszczalną zabudową mieszkalną

400.000,00 + VAT

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  24 lutego 2012  r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie  internetowej urzędu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.