ZARZĄDZENIE Nr  3/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 24   stycznia   2012 r.

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się

                  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

 

                        Na podstawie art. 9g ust 2 oraz art. 91d ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006 r . Dz. U. Nr 97 poz 674 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w składzie osobowym wskazanym w załączeniu nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 300,00 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  3  /2012

                                                                                              Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia 24 01 2012 r.

 

 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej dla mgr Katarzyna Kubik

nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach

ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

 

 

1. Pan  Tomasz Stawinski           - przedstawiciel organu prowadzącego

2. Pan ..Grzegorz Stachwiak.      - dyrektor zespołu szkół

3. Pani Małgorzata Migda            - ekspert

4. Pani Marianna Pawlak            - ekspert

4. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny