ZARZĄDZENIE  Nr  72/2011

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

 

 

w sprawie:   przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości

Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2014

                   

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 25 ust 1 i 2, art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kleszczewo na lata 2012 – 2014, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                               

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2011

Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

 

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2012-2014

 

I. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

  1. Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień 30 grudnia.2011 r.

      wyniosła   

            - drogi                                                 - 125,5013 ha

            - tereny budowlane zabudowane                       -   20,6343 ha

            - tereny budowlane niezabudowane       -   18,6827 ha

            - grunty rolne                                       -   44,4240 ha

            - nieużytki                                                        -     6,6328 ha

 

  2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

Lp.

Położenie

Nr działki

Powierzchnia w m2

1.

Bylin

45/2

6050

2.

Komorniki

74/20

3083

3.

Komorniki

74/19

5260

4.

Komorniki

74/18

2665

5.

Tulce

334/4

398

 

II. Prognoza

 

1 Udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do

zasobu.

Nieruchomości zasobu aktualnie udostępnione są następująco:

- grunt oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych –

  1,7456 ha,

- grunt w użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy tj. Zakład Komunalny,

  szkoły i GOKiS – 9,4945 ha

- grunt w użytkowaniu osoby prawnej – 0,5931 ha

- grunt rolny  w użytkowaniu nauczycieli - 3,2860 ha

- grunty rolne wydzierżawione – 39,8598 ha

- grunt oddany w najem – 0,1900 ha

Nieruchomości komunalne zamierza się udostępniać poprzez: dzierżawę najem, użyczenie i sprzedaż.

Planuje się nabycie na rzecz Gminy Kleszczewo:

- od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości o pow. 0,6300 ha (pod boisko

  sportowe), położonej w miejscowości Nagradowice obręb Krzyżowniki,

- nieruchomości od osób fizycznych pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości

  Krzyżowniki o pow. 0,1897 ha.

- od WCHiRZ nieruchomości o pow. 0,0234 ha pod przepompownię ścieków w

  miejscowości Tulce,

- nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0197 ha w drodze komunalizacji.

 

 

2. Poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości z zasobu oraz

nabywaniem nieruchomości do zasobu.

Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu będą uzależnione od potrzeb i określone w uchwałach budżetowych. Są to wydatki głównie na wyceny nieruchomości, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty nabycie, koszty notarialno-sądowe oraz wieczystoksięgowe. Szacowane wydatki na nabycie nieruchomości do zasobu to kwota 65.000,00 zł.

 

3. Wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Planowane wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczewo, a mianowicie:

-  2012 – 31.893,91 zł,

-  2013 – 31.893,91 zł,

-  2014 – 31.893,91 zł.

 

4 Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przewiduje się aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste w 2014 r.

 

III. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

 

Program gospodarowania nieruchomościami gminnego zasobu na lata 2012 – 2014 zakłada:

- kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i najmu,

- sprzedaż 14 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, trzech działek przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą oraz 2 działek przeznaczonych zabudowę mieszkaniową lub działalność gospodarczą,

Przeznaczanie następnych nieruchomości zasobu do sprzedaży zależne będzie od intensywności procesu sprzedaży oraz potrzeb budżetu gminy.