ZARZĄDZENIE  Nr 10/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  09 lutego 2012r.

 

w sprawie :  ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego  w Gminie Kleszczewo.

 

 

                        Na podstawie art.  181 ustawy z dnia 5 stycznia 201r. – Kodeks wyborczy ) Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Ustanawiam Panią Genowefę Przepióra pełnomocnikiem do spraw wyborów - urzędnikiem wyborczym w Gminie Kleszczewo.

 

§ 2

 

Upoważniam pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego do wykonywania na obszarze Gminy Kleszczewo zadań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w wyborach wójtów oraz referendach ogólnokrajowych i lokalnych.

 

§ 3

 

Zakres działań pełnomocnika do spraw wyborów określa porozumienie z dnia 09 lutego 2012r. w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Wójta Gminy Kleszczewo z Krajowym Biurem Wyborczym.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr  4/1999 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 sierpnia  1999r.  w sprawie powołania  pełnomocnika ds. wyborów.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.