WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

63-005  Kleszczewo woj. wielkopolskie

tel. (061) 8176-017, 8176-020, 8176-033, fax 8176-184

 

o g ł a s z a

 

P i s e m n y    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y   na wynajem lokalu w budynku strażnicy OSP w miejscowości Kleszczewo  ul. Strażacka 1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – restauracji.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 5 lat z możliwością przedłużenia za zgodą obu stron.

 

1.     Opis lokalu:

Lokal o łącznej powierzchni

kuchnia             25,30  m2

spiżarnia             2,86  m2

ubikacja              3,37  m2

korytarz            14,73  m2

sala                             201,88  m2                      

     Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową oraz wodno-

kanalizacyjną.

2.    Najemca we własnym zakresie:

 - wyremontuje i adaptuje lokal do własnych potrzeb?          

            -  uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia dot. prowadzonej działalności

? -  pokrywa koszty eksploatacyjne związane z wynajmowanym lokalem

3.     Wysokość czynszu i termin zapłaty: 

     Cena wywoławcza do przetargu – miesięczny czynsz najmu w wys. 744,84 zł.

      Stawka miesięcznego czynszu najmu uzyskana w przetargu plus podatek VAT    

      płatana będzie do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Wysokość czynszu będzie     

      waloryzowana corocznie wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług   

      konsumpcyjnych, opublikowanego przez GUS.

Projekt umowy do wglądu w Urzędzie Gminy  - pok. nr 4 i na stronie internetowej

4.    Oferta powinna zawierać:

      - dane o oferencie,

      - datę sporządzenia oferty,

      - oferowaną stawkę czynszu najmu     

      - oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy najmu i przyjmuje

        zawarte tam warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie  ul. Poznańska 4   do  dnia16 marca 2012 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w

Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod nr

wewnętrznym 127 i 129

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu

bez wybrania którejkolwiek z ofert