ZARZĄDZENIE  Nr 73/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 grudnia 2011r.

 

 

w sprawie:    zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2011r. Dz.U. Nr  207 poz. 1230) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 22/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 maja 2011r. wprowadza się następujące zmiany :

§  1  otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

1.      Powołuję  Pana Michała Żelazka  na  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

2.      Powołanie następuje na czas określony od dnia 11 maja 2011r. do dnia  31 sierpnia  2013r.

3.      Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie na okres oznaczony w pkt 2.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.