ZARZĄDZENIE  Nr 18/2012

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  20 czerwca 2012r.

 

 

w sprawie : określenia wzoru wniosku  o przyznanie  nagrody  lub wyróżnienia.

 

 

                        Na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami), § 5 ust. 5  Uchwały Nr XVIII/137/2012  Rady Gminy  Kleszczewo z dnia   25 kwietnia 2012r.  w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.     Ustala się wzór wniosku  o przyznanie  nagrody w brzmieniu określonym w załączniku   nr 1 do zarządzenia.

2.     Ustala się wzór wniosku  o przyznanie  wyróżnienia  w brzmieniu określonym w załączniku   nr 2 do zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik Nr 1  do Zarządzenia

Nr 18/2012 Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  20 czerwca 2012r.

 

 

WNIOSEK

o przyznanie nagrody  Wójta Gminy Kleszczewo

w ramach Gminnego programu  wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 

 

DANE  SZKOŁY

Nazwa i adres szkoły

 

 

Typ szkoły i klasa, do której uczęszcza uczeń w roku, którego dotyczy wniosek

 

 

DANE  UCZNIA

Imię i nazwisko

 

 

Data i miejsce urodzenia

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH  UCZNIA W DANYM   ROKU  SZKOLNYM

 

 

Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć ucznia, który  otrzymał w danej szkole najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia (najlepszy absolwent  określonego typu szkoły)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć ucznia, który w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych lub tematycznych

1)     tytuł lub zdobyte miejsce…….………………………………………………………….

              …………………………………………………………………………………………………..

2)    nazwa konkursu……………………………………………………………………………

             …………………………………………………………………………………………………..

3)    zasięg konkursu ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

4)    data przeprowadzenia eliminacji finałowych………………………………………………

              ………………………………………………………………………………………………….

              ………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Data…………………………..                                           podpis……………………………………….

 

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku, potwierdzających spełnienie kryterium

 

1.    …………………………………………………………………………………………………………….

2.    ……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

  

 

 

                                                                                  Załącznik Nr 2  do Zarządzenia

Nr 18/2012 Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia   20 czerwca 2012r.

 

WNIOSEK

o przyznanie wyróżnienia  Wójta Gminy Kleszczewo

w ramach Gminnego programu  wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 

DANE  SZKOŁY

Nazwa i adres szkoły

 

Typ szkoły i klasa, do której uczęszcza uczeń w roku, którego dotyczy wniosek

 

 

DANE  UCZNIA

Imię i nazwisko

 

Data i miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania

 

 

INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH  UCZNIA W DANYM   ROKU  SZKOLNYM

 

Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć ucznia – laureata  konkursu artystycznego lub tematycznego:

1)     tytuł …….…………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………………………..

2)    nazwa konkursu……………………………………………………………………………

             …………………………………………………………………………………………………..

             ………………………………………………………………………………………………….

3)     zasięg (szczebel)  konkursu…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

4)    data przeprowadzenia eliminacji finałowych………………………………………………

              ………………………………………………………………………………………………..

 

 

Data…………………………..                                           podpis……………………………………….

 

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku, potwierdzających spełnienie kryterium

 

1.    …………………………………………………………………………………………………………….

2.    …………………………………………………………………………………………………………….