ZARZĄDZENIE  Nr 19/2012

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  20 czerwca 2012r.

 

 

w sprawie : powołania komisji ds. nagród i wyróżnień  za osiągnięcia w nauce.

 

 

                        Na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami), § 6 ust. 5  Uchwały Nr XVIII/137/2012  Rady Gminy  Kleszczewo z dnia   25 kwietnia 2012r.  w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

W celu opiniowania wniosków o przyznanie nagród i  wyróżnień  za osiągnięcia w nauce powołuję  komisję  w składzie :

Pan  Tomasz Stawiński – przewodniczący komisji

Pani  Aleksandra Wojciechowska – członek komisji

Pani Dorota Grześkowiak – członek komisji

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania