Zarządzenie Nr 20/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia   29 czerwca 2012r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2012r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. zmienionej Uchwałą Nr X/113/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 15/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,  Uchwałą Nr XIX/141/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia  30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r. oraz Uchwałą Nr XX/148/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 4.200 zł,

            - w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące o 4.200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

           

2) W § 1  ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o 4.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 4.200 zł,

       - w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 4.200 zł

      

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 4.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

3) W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej.

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2012r.

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 20/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 czerwca 2012r.

 

 

 

Plan dochodów i wydatków zwiększono o 4.200 zł na podstawie pisma  Wojewody Wielkopolskiego  nr FB.I.3111.214.2012.7 z dnia 22.06.2012r., które wpłynęło do Urzędu Gminy 27.06.2012r. Zmiana dotyczy pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.

Celem płynnego realizowania budżetu przesunięto plan wydatków między paragrafami w ramach działów.

 

                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy

 

                                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz