ZARZĄDZENIE  Nr  21/2012 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 4 lipca  2012 r.

 

 

w sprawie:  ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych  do  sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami) oraz Uchwały  nr XXII/169/2008 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  18.09.2008 r., zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży opisane poniżej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo o łącznej powierzchni

 

Nr geodez.

działki

Powierz-

chnia w m2

Cena

nieruchomości  w zł

Opis nieruchomości

 

30/15

 

 

 

 

29979

 

 

 

 

1.349.055,00+ VAT

 

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok. 250 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el.: NN – ok.700 m, GPZ – ok.1600 m

30/16

 

27314

 

1.229.130,00 + VAT

 

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok.330 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el: NN – ok.800 m, GPZ – ok.1700 m

30/17

 

29071

 

1.308.195,00 + VAT

 

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok. 440 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el.: NN – ok.900 m, GPZ – ok.1800 m

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  23 sierpnia  2012 r.

 

 

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 nastąpi po 23 sierpnia  2012 r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.