ZARZĄDZENIE  Nr  24/2012 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 lipca  2012 r.

 

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych

                     do  oddania w dzierżawę

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami), zarządzam co następuje: 

 

§  1

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, w  drodze przetargu ograniczonego, opisane poniżej nieruchomości rolne mienia wsi Poklatki:

 

Lp.

Nr geodez. działki

Powierz-chnia

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu

w q żyta

1.

Działka nr 85 i część działki  nr 84

 Grunty orne:   kl. V – 0,71 ha

                     kl. VI– 1,65 ha

1,42

2.

Część działki

 nr 17

2,91 ha

 Grunty orne:  kl. IIIa – 2,15 ha

                        kl. IIIb – 0,76 ha

25

3.

Część działki

nr 17

1,44 ha

    Grunty orne:  kl. IIIa

23

4.

Część działki

nr 17

1,58 ha

    Grunty orne:  kl. IIIa

26

 

§  2

 

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni,  podczas których niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń .

 

§  3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.