Na podstawie art. 37 ust.  1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 za zmianami) podaję kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Kleszczewo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych o charakterze publiczno - prawnym na dzień 30.06.2012r.:
1. Wykonania budżetu Gminy Kleszczewo 
Lp Treść Plan Wykonanie % wykonania planu
1 A. Dochody 25 276 616,00 11 397 003,75 45,09
2 A1. Dochody bieżące 17 398 941,00 9 063 633,21 52,09
3 A 2. Dochody majątkowe.  7 877 675,00 2 333 370,54 29,62
4 B. Wydatki  21 669 121,00 9 110 656,56 42,04
5    B.1  Wydatki bieżące 17 391 555,00 8 624 682,71 49,59
6    B.2  Wydatki majątkowe 4 277 566,00 485 973,85 11,36
7 C. Nadwyżka 3 607 495,00 2 286 347,19  
8 D. Finansowanie -3 607 495,00 701 419,00  
9    D.1 Przychody ogółem 1 088 986,00 1 088 986,44 100,00
10    D. 11 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00  
11         w tym:  na realizację programów realizowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00  
12        D. 17 inne źródła 1 088 986,00 1 088 986,44 100,00
13    D.2 Rozchody 4 696 481,00 387 567,44 8,25
14    D.2.11 spłata kredytów i pożyczek 4 696 481,00 387 567,44 8,25
15          w tym:  na realizację programów realizowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 891 345,00    
2.  Udzielone  umorzenia niepodatkowych o charakterze publiczno - prawnym 
 w II kwartele 2012r. nie udzielono umorzeń
zest. M.Nowak