ZARZĄDZENIE Nr 30/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  07 sierpnia  2012 r.

 

 

 

w sprawie  : powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

                        Na podstawie art. 9g ust 2 oraz art. 91d ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006 r . Dz. U. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli  ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w składzie osobowym wskazanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr  30/2012

                                                                       Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                       z dnia  07 sierpnia  2012 r.

 

 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej w dniu 14 sierpnia 2012 r.

dla mgr Patrycji Nowickiej  nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach ubiegającej  się o stopień nauczyciela mianowanego

 

1. Pani Dorota Grześkowiak                   - przedstawiciel organu prowadzącego

2. Pan Grzegorz Stachowiak                   - dyrektor zespołu szkół

3. Pani Małgorzata Migda                                    - ekspert

4. Pani Grażyna Jagodzińska                  - ekspert

5. Pani Katarzyna Kujawa- Kruszewski                  - przedstawiciel  organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej w dniu 14 sierpnia 2012

dla mgr Joanny Fogt nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach

ubiegającej  się o stopień nauczyciela mianowanego

 

 

1. Pani Dorota Grześkowiak                   - przedstawiciel organu prowadzącego

2. Pan Grzegorz Stachowiak                   - dyrektor  zespołu szkół

3. Pani Małgorzata Migda                                    - ekspert

4. Pani Grażyna Jagodzińska                  - ekspert

5. Pani Katarzyna Kujawa- Kruszewski  - przedstawiciel  organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

 

 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej w dniu 21 sierpnia 2012r.

 dla mgr Agnieszki Zębali  nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Kleszczewie ubiegającej   się o stopień nauczyciela mianowanego

 

1. Pan Tomasz Stawiński                        - przedstawiciel organu prowadzącego

2. Pani Marzena Socha                           - dyrektor zespołu szkół

3. Pani Arleta Żebrowska                       - ekspert

4. Pani Mariola Głuszczak                       - ekspert

5. Pan Krzysztof Krajewski  - przedstawiciel  organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej w dniu 21 sierpnia 2012r.

 dla mgr Violetty Lewandowskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Kleszczewie ubiegającej   się o stopień nauczyciela mianowanego

 

1. Pan Tomasz Stawiński                        - przedstawiciel organu prowadzącego

2. Pani Marzena Socha                           - dyrektor zespołu szkół

3. Pani Arleta Żebrowska                       - ekspert

4. Pani Mariola Głuszczak                       - ekspert

5. Pan Krzysztof Krajewski  - przedstawiciel  organu sprawującego nadzór pedagogiczny