Zarządzenie Nr 31/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia   20 sierpnia 2012r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2012r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. zmienionej Uchwałą Nr X/113/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 15/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,  Uchwałą Nr XIX/141/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia  30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XX/148/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r. oraz Uchwałą Nr XXI/154/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 108.095 zł,

            - w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące o 108.095 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

2) W § 1  ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o 7.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

3)  W § 1  ust. 2 pkt. 3

- zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków  na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 52.299 zł.,

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 108.095 zł,

       - w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 109.395 zł,

      - w tiret 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.300 zł

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 7.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 3) W § 2 ust. 2 pkt. 3 

- zmniejsza  się wydatki na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst. o 92.701 zł w tym:

            - w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżąca o 52.299 zł

            - w tiret 2 zmniejsza  się wydatki majątkowe o 145.000 zł

 

3.  W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej.

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2012r.

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 31/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 sierpnia 2012r.

 

 

 

Plan dochodów i wydatków zwiększono o 108.095 zł na w tym:

 

1. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono środki w rozdziałach:

- 85214 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 17.421 zł,

- 85216 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 1.221 zł,

- 85295 dotacja celowa na realizację zadań zleconych, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 7.800 zł,

- 85295 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 16.670 zł,

- 85206 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy, na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” – 12.684 zł. Po stronie wydatków od 01.01.2012r. na realizację zadania wprowadzono środki własne. Z uwagi na otrzymaną dotację środki własne w wysokości 12.584 zł, zostały przesunięte do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej - 6.954 zł oraz do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej -  5.630 zł,

2. Na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy wprowadzono dotacje celowe na realizację projektu „Nie bój się, nie lękaj – wypłyń na głębię” daj sobie pomóc - 52.299 zł w tym środki z Unii Europejskiej (EFS) 49.669 zł i z budżetu państwa 2.630 zł.

 

W celu płynnego wykonania budżetu przesunięto plan wydatków w ramach działów.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy

 

                                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz