ZARZĄDZENIE  Nr  32/2012 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 05 września 2012 r.

 

 

w sprawie:    Instrukcji   realizacji zadań ze  środków  funduszu sołeckiego.

 

                      

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami),  zarządzam co następuje: 

 

 

 

§ 1

 

Ustanawiam Instrukcję realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

                 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w  życie  z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do Zarządzenia  Nr 32/2012

Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  

05 września 2012r.

 

 

Instrukcja  realizacji przedsięwzięć  ze  środków funduszu sołeckiego

 

 

I.             Podstawa prawna wydatkowania środków z funduszu sołeckiego :

1)    Ustawa z dnia  20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. Nr 52 poz. 420 ze zmianami),

2)    Ustawa z dnia 08 marca  1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) ,

3)    Ustawa z dnia  27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

II.           Realizacja przedsięwzięć  ze środków funduszu sołeckiego:

1.     Środki funduszu sołeckiego  przeznacza się na realizację przedsięwzięć na terenie sołectwa , które :

1)    są zadaniami własnymi gminy,

2)    służą poprawie warunków  życia mieszkańców,

3)    są zgodne  ze strategią rozwoju gminy  tj. z planami odnowy miejscowości.

2.     Zadania  własne  gminy ( art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) obejmują w szczególności sprawy :  

1)    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody  oraz gospodarki wodnej,

2)    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

3a) działalności w zakresie telekomunikacji,

4)    lokalnego transportu zbiorowego,

5)    ochrony zdrowia,

6)    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

7)    gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8)    edukacji publicznej,

9)    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11)  targowisk i hal targowych,

12)  zieleni gminnej i zadrzewień,

13)  cmentarzy gminnych,

14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

18)  promocji gminy,

19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 87 ze zmianami),

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3.     Przedsięwzięcia  możliwe do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, w szczególności  :

1)    budowa, naprawa dróg i chodników gminnych,

2)    budowa i remont wiat przystankowych,

3)    remonty świetlic wiejskich,

4)    wyposażenie świetlic wiejskich,

5)    oświetlenie ulic,

6)    budowa, wyposażenie i  utrzymanie  placów zabaw,

7)    zakładanie i pielęgnacja zieleni wiejskiej,

8)    zakup koszy i tablic informacyjnych,

9)    budowa i utrzymanie boisk sportowych ,

10)  promocja sołectwa ( festyny, konkursy)

11)  utrzymanie mienia komunalnego przekazanego sołectwu,

12)  utrzymanie czystości i porządku (deratyzacja, odchwaszczanie  chodników),

13)  konserwacja i remonty obiektów małej  architektury w sołectwie.

4.     Wydatki na realizację przedsięwzięć, o którym mowa w ust. 3 pkt 10 nie mogą przekraczać   łącznie 10 %  środków funduszu sołeckiego przewidzianego dla sołectwa na dany rok.

5.     Środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na działalność organizacji społecznych działających na terenie sołectwa (Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich)  w wysokości  nie przekraczającej łącznie 10 % środków funduszu sołeckiego przewidzianego dla sołectwa na dany rok.

6.     Środki z funduszu sołeckiego nie mogą być przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy – dotyczy to również  działających przy nich  sekcji, klubów, zespołów, stowarzyszeń).

7.     Sołectwo może przeznaczyć środki funduszu sołeckiego jako wkład sołectwa  na zadanie realizowane w danym roku budżetowym  na terenie sołectwa przez Gminę.

8.     Zmiany zgłoszonych przedsięwzięć  poprzez złożenie nowego wniosku  w trakcie roku budżetowego  są niedopuszczalne.

9.     Wzór  Uchwały zebrania wiejskiego w sprawie wniosku o przyznanie środków  z funduszu sołeckiego  określa załącznik  do Instrukcji.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Instrukcji

 

 

 

Uchwała Nr  ….

Zebrania wiejskiego w ……………..

z dnia ……………………

 

 

w sprawie: wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok ………………..

 

 

Na podstawie art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r.  Nr 52 poz. 420 ze zmianami) w związku z § 1 Uchwały Nr …………………. Rady Gminy Kleszczewo z dnia …………………. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok ……………. środków finansowych stanowiących fundusz sołecki, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Na obszarze Sołectwa …………………….. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. ………………………………….

2. ………………………………….

 

 

§ 2

Określa się szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięć określonych w § 1 na ………….. zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Sołtysowi

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

                                                                                  Sołtys wsi ……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do Uchwały Nr…..

Zebrania wiejskiego w ……………..

z dnia ……………………

 

Na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć przewiduje się następujące koszty:

1. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ………………….

            - zakup materiałów        …………………. zł

            - zakup usług                …………………. zł

            - zakup projektu            …………………..zł

            - wkład własny mieszkańców…………………………………………………

2. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą …………..…………….

            - zakup materiałów        ……………….…. zł 

            - zakup usług                ………………….. zł

- zakup projektu            ………………….. zł

            - wkład własny mieszkańców…………………………………………………

 

 

Sołtys wsi …….

 

Uzasadnienie

Uchwała zebrania wiejskiego w …………..w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego została podjęta z inicjatywy Rady Sołeckiej (w załączeniu wniosek inicjatora).

 

Przedsięwzięcie nr 1  jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. …………….. ustawy o samorządzie gminnym.

Przedsięwzięcie  jest zgodne  z Uchwałą  Nr …..  Rady Gminy Kleszczewo w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości ………….

Szczegółowy opis przedsięwzięcia …………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..

Jego efektem będzie ………………………………………

 

Przedsięwzięcie nr 2  jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. …………….. ustawy o samorządzie gminnym.

Przedsięwzięcie  jest zgodne z Uchwałą Nr …..  Rady Gminy Kleszczewo w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości ………….

Szczegółowy opis przedsięwzięcia …………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..

Jego efektem będzie ………………………………………

 

Załączniki:

1 Wniosek Rady Sołeckiej do uchwały

2. Protokół z zebrania wiejskiego

3. Lista obecności  uczestników zebrania wiejskiego.

                                                                                              Sołtys wsi ……..