ZARZĄDZENIE Nr 34/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 03 października 2012r.

 

 

w sprawie : ustalenia wysokości nagrody Gminy  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz  powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

 

               Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 . Dz. U Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz § 4 ust. 1 i   § 8 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XXX/149/2005 Rady Gminy w Kleszczewie  z  dnia 31 stycznia 2005 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Kleszczewo, zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ustalam kwotę  2000,00  zł jako górną  wysokość nagrody  Gminy dla nauczycieli.

 

§ 2

W celu wyrażenia opinii o wnioskach  o nagrodę Gminy dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo, złożonych przez uprawnione podmioty powołuję komisję ds. nagród w następującym składzie:

             1.Sławomir Urbaniak

             2.Genowefa Przepióra

             3. Mirosława Nowak

4. Monika Lis- Nożyńska

5. Dorota Grześkowiak

 

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 października 2011r.  w sprawie  ustalenia wysokości nagrody Gminy  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz  powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.