Zarządzenie Nr 36/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  16 października 2012r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2012r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. zmienionej Uchwałą Nr X/113/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 15/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,  Uchwałą Nr XIX/141/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia  30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XX/148/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XXI/154/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 sierpnia 2012r.  w sprawie zmiany budżetu na 2012r.oraz Uchwałą Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,       wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 712 zł,

            - w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące o 712 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

2) W § 1  ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o 130.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 712 zł,

       - w tiret 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 1.845 zł,

      - w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 2.557 zł

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 130.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

3) W § 2 ust. 2 pkt. 3 

- zmniejsza  się wydatki na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst. o 112.551 zł w tym:

            - w tiret 1 zmniejsza się wydatki bieżąca o 39.336 zł

            - w tiret 2 zmniejsza  się wydatki majątkowe o 73.215 zł

 

3.  W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej.

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2012r.

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 36/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 16 października 2012r.

 

 

 

Plan dochodów i wydatków zwiększono  plan w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o 130.748 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan  o 712 zł na  sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej. Po stronie wydatków kwota na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej była wcześniej zabezpieczona ze środków budżetu Gminy, dlatego  dotacja zwiększyła plan  budżetu z jednoczesnym umniejszeniem planu ze środków własnych.

W celu płynnego wykonania budżetu przesunięto plan wydatków w ramach działów.

Po stronie wydatków:

- w dziale 710 Działalność usługowa  w rozdziale 71095 Pozostała działalność - zaplanowano wykonanie zadania związane z remontem elewacji budynku gminnego i zagospodarowaniem terenu – etap I z udziałem środków z PROW. Z uwagi na fakt, że w wyniku przetargu pozostały wolne środki planuje się wykonać niezbędny remont kilku pomieszczeń wewnątrz tego budynku.

- w dziale 926 Kultura fizyczna na podstawie zawiadomienia z Urzędu Marszałkowskiego zostały przyznane środki z PROW na budowę placu zabaw w Szewcach. Głównie w związku z tym zmieniono zapisy w paragrafach 6050, 6058, 6059.

- zmiany wprowadzone w Funduszu sołeckim zmieniają pozostałe zapisy w budżecie dlatego nie są uwidocznione w załączniku nr 2 Zarządzenia

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz