ZARZĄDZENIE NR 41/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2012r.

 

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2013r.

 

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

Określa się projekt budżetu Gminy na 2013r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg załącznika Nr 1.

Integralną  część  projektu   budżetu   stanowi  uzasadnienie wg załącznika nr 2 oraz materiały informacyjne  wg załącznika Nr 3.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                 Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 41/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2012r.

 

Materiały informacyjne  do projektu budżetu na 2013r.

Dysponent  środków

Cel

Dochody

kwota dotacji/ dofinansowania

Wydatki

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji  rządowej

Wojewoda Wielkopolski

Pismo z dnia 19.10.2012r.

Ewidencja ludności i USC

44.600,00

44.600,00

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ZUS

1.157.400,00

1.165.845,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne uprawnionych osób

1.846,00

1.846,00

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego

Pismo z dnia 03.10.2011r.

 

Prowadzenie rejestru wyborców

 

1.008,00

 

1.008,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy

 

Wojewoda Wielkopolski

Pismo z dnia 19.10.2012r.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne uprawnionych osób

1.783,00

2.229,00

Zasiłki i pomoc w naturze

67.100,00

160.347,00

Zasiłki stałe

18.400,00

23.000,00

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

25.800,00

385.405,00

PROW

umowa podpisana w dniu 02.11.2011r.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżowniki wraz z ułożeniem chodnika Krzyżowniki-Śródka

127.000,00

 

 

 

Zadania wykonane w 2012r.

umowa podpisana w dniu 23.02.2011r.

Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy

279.000,00

umowa podpisana w dniu 13.03.2012.

Świetlica multimedialna" - remont oraz wyposażenie Sali pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej wraz  z udostępnieniem sprzętu umożliwiającego publiczne korzystanie z Internetu w  Ziminie

17.200,00

umowa podpisana w dniu 06.06.2012r.

Budowa płyty boiska piłkarskiego stadionu gminnego w Kleszczewie

88.543,00

umowa podpisana w dniu 17.10.2012r.

Budowa placu zabaw w miejscowości Szewce wraz z zagospodarowaniem terenu

10.000,00

umowa podpisana w dniu 17.10..2012r.

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Komorniki na cele rekreacyjno-sportowe zadanie realizowane w 2012/2013

 

 

30.100,00

 

umowa podpisana w dniu 16.04.2010. (WRPO)

Zagospodarowanie  terenu parku w Kleszczewie dla celów  rekreacyjnych 

351.000,00

Zadanie zakończone w 2011r.

                                                                                                         

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz