ZARZĄDZENIE  Nr  43/2012 

Wójta Gminy Kleszczewo

z  dnia  20  listopada  2012 r.

 

 

w sprawie :   powołania komisji zdrowotnej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) oraz § 7 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XII/67/2007 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie  określenia rodzajów  świadczeń oraz warunków  i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  korzystających z opieki zdrowotnej, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1

W celu opiniowania wniosków o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej powołuję komisję w składzie:

Pani Dorota Grześkowiak

Pani  Marzena Socha

Pan Grzegorz Stachowiak

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji zdrowotnej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.