ZARZĄDZENIE  NR  44/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  20 listopada  2012r.

  

 

w sprawie : zmiany  Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w   Kleszczewie.

 

  

                  Na podstawie art.  33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1542 ze zmianami) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kleszczewie określonym w załączniku  do Zarządzenia  Nr  12/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie wprowadza się następujące zmiany :

 

I.             § 5 Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie o treści :

 

1.  Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

1)  Kierownictwo  Urzędu:                                             Symbol

a) Wójt                                                           WG

b) Zastępca Wójta                                            ZW

c) Sekretarz Gminy                                           SG

d) Skarbnik Gminy                                            SK

2)  Komórki organizacyjne Urzędu:

a)  Referat Gospodarki Finansowej- RF, w skład którego wchodzą następujące  stanowiska:

1)  stanowisko do spraw księgowości budżetowej            -  KB I

2)  stanowisko do spraw księgowości budżetowej            -  KB II

            3)  stanowisko do spraw wymiaru podatków                    -  WP

            4)  stanowisko do spraw księgowości podatkowej            - KP

            5)  stanowisko do spraw obsługi kasowej                        - OK

b) Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - IK, w skład którego wchodzą   następujące stanowiska :

            1)  Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i  Inwestycji                 – RK

            2)  stanowisko do spraw planowania  przestrzennego       i zamówień

      publicznych                                                                                    – PP

            3) stanowisko ds. inwestycji                                                                  – SI

            4)  stanowisko do spraw infrastruktury  i dróg                                        – ID

            5)  stanowisko do spraw gospodarki komunalnej                                   – GK

c) Referat Oświaty   - RO, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

            1)  Kierownik Referatu Oświaty                          - KO

            2)  stanowisko do spraw kadrowo-płacowych       - PK

d) Referat Spraw Obywatelskich – SO, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

1) Kierownik  Referatu Spraw Obywatelskich /Kierownik USC     - SO/USC

2) stanowisko do spraw dowodów osobistych i obrony cywilnej - OC

    (Zastępca  Kierownika USC)

e)  Samodzielne stanowisko do spraw obsługi sekretariatu  - OS

f)  Samodzielne stanowisko do spraw ochrony środowiska  i rolnictwa– OR

g)  Samodzielne stanowisko  do spraw obsługi rady  – BR

h)  Samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej  i funduszy unijnych- DG.

i)   Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - IN

j) Pełnomocnik  Wójta Gminy do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – PA,

k) Pełnomocnik Wójta Gminy ds. przeciwdziałania narkomanii  - PN

2. Szczegółowy wykaz  urzędniczych stanowisk pracy w Urzędzie obrazuje schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.          

3. W skład struktury organizacyjnej Urzędu wchodzi również stanowisko pracownika obsługi – sprzątaczki.

 

II.           § 17  Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie o treści :

 

Do zadań Referatu  Infrastruktury Komunalnej i  Inwestycji  należy w szczególności:

1)    prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i zarządzania komunalnymi gruntami, w tym ich  zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,

2)    prowadzenie spraw związanych z ustalaniem  wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,

3)    organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

4)     prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

5)    prowadzenie spraw związanych z  komunalizacją nieruchomości,

6)    prowadzenie spraw związanych z  ewidencją  gruntów komunalnych,

7)    prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów

8)    prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości,

9)    prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,

10)   prowadzenie spraw dotyczących zarządzania gruntami państwowymi,

11)  koordynowanie i nadzorowanie prac  wykonywanych przez Zakład Komunalny w zakresie inwestycji i remontów,

12)  przygotowywanie materiałów do dokumentacji planistycznych Gminy,

13)  koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

14)  prowadzenie rejestru wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

15)  przygotowywanie materiałów dotyczących oceny  zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,

16)  przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,

17)  wydawanie informacji i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,

18)  sporządzanie opinii dotyczących zgodności podziału gruntu z ustaleniami planów miejscowych,

19)  prowadzenie i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

20)  prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

21)  prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

22)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat lub odszkodowań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

23)  prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi inwestycji i remontów,

24)  wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wydanych na jej podstawie dotyczącymi inwestycji i remontów,

25)  przekazywanie spraw związanych ze sprawozdawczością  i ewidencją zamówień publicznych do Referatu Gospodarki Finansowej,

26)  prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków, cmentarzy,

27)  prowadzenie spraw związanych z aktywizacją gospodarczą gminy,

28)  prowadzenie spraw związanych  z  pozyskiwaniem przez Gminę środków finansowych na  inwestycje,

29)  administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych,

30)  prowadzenie spraw związanych z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,

31)  zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów jednostek organizacyjnych,

32)  prowadzenie spraw związanych ze stawkami czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,

33)  współdziałanie  w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa,

34)  prowadzenie ewidencji i spraw dotyczących przeglądów gwarancyjnych budynków stanowiących mienie komunalne,

35)  prowadzenie spraw związanych z techniczną obsługą  gminnych jednostek organizacyjnych poprzez:

a)    dokonywanie przeglądów obiektów pod względem potrzeb remontowych i inwestycyjnych,

b)    organizację oraz odbiory prac inwestycyjnych i remontowych,

36)  prowadzenie spraw związanych z budową, remontem, modernizacją, utrzymaniem i oznakowaniem dróg i  ulic,

37)  prowadzenie spraw związanych z  oświetleniem ulicznym,

38)  prowadzenie spraw związanych z  wydawaniem decyzji za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  gminnych oraz naliczanie z tego tytułu opłat,

39)  wykonywanie zadań w zakresie zarządzania drogami gminnymi – prowadzenie spraw związanych z  ewidencją dróg  i  oznakowaniem,

40)   prowadzenie spraw związanych z dbałością o stan sieci drogowej na terenie gminy – współpraca z  innymi zarządcami dróg oraz z zarządcami ruchu,

41)  przygotowanie i koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych oraz  zapewnienie prawidłowego przebiegu prac w tym zakresie,

42)  bieżący nadzór techniczny oraz kontrola  kosztów realizacji inwestycji do momentu przekazania ich do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów,

43)  prowadzenie spraw z zakresu rozliczania inwestycji i remontów,

44)  sporządzanie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów i opracowań promujących gminę,

45)  prowadzenie promocji gospodarczej i turystycznej gminy,

46)  przygotowywanie ofert inwestycyjnych gminy oraz prowadzenie spraw z tym związanych,

47)  wykonywanie zadań koordynatora  ds. Aglomeracji Poznańskiej.

 

III.         § 22  Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie o treści :

 

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi rady w szczególności realizuje następujące zadania:

1)     przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)     przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,

3)     kompletowanie i przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy,

4)     podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady   i jej komisji,

5)      protokołowanie, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i  jej komisji,

6)     prowadzenie rejestru uchwał, stanowisk, opinii, apeli   i innych postanowień Rady,

7)     prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

8)     zapewnienie wdrożenia uchwał Rady Gminy,

9)     prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw działania rady gminy.

 

IV. § 23  Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie o treści :

 

Samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych  w szczególności realizuje następujące zadania:

1)    prowadzenie spraw  z  zakresu działalności gospodarczej,

2)    prowadzenie spraw  dotyczących godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych na terenie gminy ,

3)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tym związanych,

4)    prowadzenie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy,

5)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej beneficjentom pomocy,

6)    prowadzenie spraw w zakresie  informowania mieszkańców gminy, rolników, przedsiębiorców o możliwości skorzystania ze  środków unijnych,

7)    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i aktualizacją bazy informacyjnej o funduszach Unii Europejskiej,

8)    informowanie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności,

9)    przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej,

10)  prowadzenie  i aktualizowanie  strony internetowej gminy,

11)  prowadzenie  i aktualizowanie  Biuletynu Informacji Publicznej,

12)  prowadzenie i aktualizacja informacji dla mieszkańców i turystów gminy w telefonie komórkowym  w  systemie  WAPINFO.pl,

13)  obsługa ksero - kserowanie dokumentów petentom  oraz pracownikom Urzędu Gminy, prowadzenie rejestru zużycia papieru,

14)  przygotowywanie materiałów promocyjnych i reklamowych gminy w celu ich publikacji,

15)   zebranie i opracowanie materiałów  dotyczących udziału gminy w konkursach,

16)  prowadzenie spraw z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania  z  mocą obowiązującą  od dnia 01 stycznia 2013r.