Zarządzenie Nr 45/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 22 listopada 2012r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2012r.

 

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu na  2012r.   Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 68/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013r. zarządza się co następuje:

1.   W § 1 pkt. 1 tiret drugie  zwiększa się dochody  wg decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu o 3.903 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 2 do Zarządzenia

     i  tak § 1 pkt. 1 tiret drugie  przyjmuje następujące brzmienie:

            „-   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury  w Poznaniu                                                                     4.873 zł

               (zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszego Zarządzenia)”                   

2.   W § 1 pkt. 2 tiret drugie  zwiększa się wydatki  wg decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu o 3.903 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 2 do Zarządzenia

     i  tak § 1 pkt. 2 tiret drugie  przyjmuje następujące brzmienie:

  „-   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

    Delegatury w Poznaniu                                                                     4.873 zł

    (zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszego Zarządzenia)”                   

             

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                         mgr inż. Bogdan Kemnitz