Zarządzenie Nr 46/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  04 grudnia 2012r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2012r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. zmienionej Uchwałą Nr X/113/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 15/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,  Uchwałą Nr XIX/141/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia  30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,  Zarządzeniem Nr 20/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XXI/154/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r, Uchwałą Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 36/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r. oraz Uchwały Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2012r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zmniejsza się  łączną kwotę dochodów budżetu o 82.281 zł,

            - w tiret 1 zmniejsza się dochody bieżące o 82.281 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

2) W § 1  ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o 82.281 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zmniejsza się łączna kwotę wydatków o 82.281 zł,

       - w tiret 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 83.281 zł,

      - w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 zł

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 82.281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

3) W § 2 ust. 2 pkt. 3 

- zwiększa  się wydatki na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst. o 1.000 zł w tym:

            - w tiret 2 zwiększa  się wydatki majątkowe o 1.000 zł

 

3.  W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje załącznik Nr  10 do Uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2012r.

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia  Nr 46/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 04 grudnia 2012r.

 

Po stronie dochodów zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem  Nr FB-I.3111.472.2012.4 z dnia 15.11.2012 i  pismem Nr FB-I.3111.468.2012.4 z dnia 15.11.2012r.  od Wojewody Wielkopolskiego. Odpowiednio w tych samych rozdziałach zmniejszono wydatki budżetu.

W załączniku Nr 4 dokonano przesunięć planu wydatków Funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć. Zmiany wprowadzone w Sołectwie:  Poklatki, Krzyżowniki, Śródka i Gowarzewo w zakresie przedsięwzięcia - Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku, nie widnieją w załączniku Nr 2 – Zmiany planu wydatków budżetu  gminy na 2012r. gdyż zmniejszenie środków w planie Sołectwa powoduje zwiększenie planu Urzędu Gminy, a zwiększenie środków w Sołectwie powoduje zmniejszenie planu Urzędu Gminy.

W celu płynnego realizowania wydatków przesunięto plan wydatków w ramach działów.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                      mgr inż. Bogdan Kemnitz