ZARZĄDZENIE NR 47/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 07 grudnia 2012r.

 

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

                        Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 2012r. Dz.U. poz. 647) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”, jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego w składzie:

1.     Zbigniew Przybylski – przewodniczący

2.     Alicja Czaban – członek

3.     Lutomiła Niełacna – członek

4.     Anna Jaszczyńska – sekretarz

 

§ 2

 

Organizację oraz zasady działania Komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2012

                                                                       Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                  z dnia 07 grudnia 2012 r.

REGULAMIN GMINNEJ  KOMISJI
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

 

§ 1

Regulamin określa organizację i tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczno­Architektonicznej w Kleszczewie zwanej dalej „Komisją”.

 

§ 2

1.      Komisja jest organem doradczym Wójta Gminy w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzennego określonych w art. 11 ppkt 5 i art. 17 ppkt 6 lit. a oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.       Wójt Gminy może powierzyć Komisji pełnienie funkcji organu doradczego dla innej gminy na mocy porozumienia, w trybie art. 8 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3

1.     Pracami komisji kieruje  Przewodniczący wyznaczony przez Wójta Gminy.

2.     W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami komisji kieruje wyznaczony przez niego  członek komisji.

3.     Skład Komisji ustala Wójt Gminy, a skład ten może zostać zmieniony w każdym czasie, w drodze zarządzenia Wójta Gminy.

4.     Posiedzenia Komisji odbywają się każdorazowo w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczewie.

 

§  4

Do zadań Komisji należy:

1)          opiniowanie na podstawie art. 11 ppkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2)        opiniowanie na podstawie art. 17 ppkt 6 lit. A ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,

3)        opiniowanie złożonych wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianę,

4)         opiniowanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, aktualności studium i planów miejscowych, postępów w opracowywaniu planów miejscowych
i wieloletnich programów ich sporządzania,

5)        opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest to uzasadnione skalą i charakterem objętej projektem inwestycji.

 

§  5

1.     Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych na wniosek Wójta Gminy.

2.      Przewodniczący Komisji zwołuje, ustala termin i porządek obrad oraz zawiadamia o tym członków Komisji, nie później niż w ciągu 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być krótszy.

3.     Przewidywane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, a miejsce udostępnienia materiałów powinno być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

4.      Posiedzenia Komisji winny odbywać się w obecności co najmniej  3/4  jej  składu.

 

§ 6

1.     W posiedzeniu Komisji mogą brać udział autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na posiedzeniu.

2.      W pracach Komisji z urzędu może brać udział Wójt Gminy oraz/lub inna wskazana przez niego osoba.

3.      Komisja może wnioskować do Wójta Gminy o zlecenie specjalistycznych opracowań ze wskazaniem specjalistów w danym zakresie.

4.      Każdorazowo na posiedzenie Komisji mogą być powoływani eksperci i koreferenci oraz przedstawiciele innych jednostek urzędu czy samorządu.

5.     W przypadku, gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego na posiedzeniu opracowania, osoba ta nie bierze udziału w głosowaniu nad opinią w tej sprawie.

 

§ 7

1.     Komisja po rozpatrzeniu sprawy wydaje opinię, która stanowi załącznik do protokołu obrad Komisji.

2.     Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

3.      W przypadku równej liczby głosów, Przewodniczący Komisji ma głos decydujący.

4.     Każdy członek Komisji może zgłosić zdanie odrębne w formie pisemnego oświadczenia, które załącza się do protokołu z posiedzenia Komisji.

 

§ 8

1.   Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

a)    prowadzenie całokształtu problematyki związanej z funkcjonowaniem Komisji
i reprezentowaniem jej na zewnątrz,

b)   organizowanie, branie udziału i przewodniczenie obradom Komisji,

c) wskazywanie specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i stosowne uprawnienia zawodowe do opracowania koreferatów, opinii, referatów lub stanowiska eksperta, określanie zakresu i terminu ich opracowania, po przeprowadzeniu analizy rynku w/w usług,

d) ustalenie potrzeb dokonywania wizji w terenie,

e) prowadzenie dyskusji publicznej,

f) przygotowanie i przedstawienie wniosków oraz opinii,

g) wnioskowanie o dokonanie zmian osobowych w składzie Komisji.

2.   Do zadań Sekretarza Komisji należy:

a)    zawiadamianie Członków Komisji oraz zaproszonych gości o terminie i tematyce  posiedzeń, a także o terminie i miejscu udostępniania do wglądu materiałów, o których mowa w punkcie b,

b)    udostępnianie do wglądu zainteresowanym członkom Komisji oraz zaproszonym treść koreferatów, opinii, referatów lub stanowisk ekspertów dotyczących przewidzianego do rozpatrzenia przez Komisję tematu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia,

c)     sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji i przesyłanie zainteresowanym jej stanowiska,

d)    przechowywanie bieżących akt Komisji i przygotowanie ich do przekazania archiwum urzędu,

e)    obsługa organizacyjno-techniczna Komisji.

 

§ 9

1.     Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który winien zostać przedłożony Wójtowi Gminy w ciągu 14 dni od daty jego odbycia.

2.     Opinie, o których mowa w §4, winny być przedłożone Wójtowi Gminy w terminie, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia Sesji Rady Gminy, na której będą rozpatrywane sprawy, będące przedmiotem opinii.

 

§ 10

1.      Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkom przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 500 złotych brutto za posiedzenie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Wynagrodzenie nie przysługuje członkom Komisji będącymi pracownikami Urzędu Gminy, do których zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

3.      Zlecenie opracowania koreferatów czy stanowiska eksperta następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

4.      Koszty związane z funkcjonowaniem Komisji pokrywane są ze środków budżetu gminy.

5.      Obsługę techniczno - administracyjną Komisji zapewnia pracownik na stanowisku ds. planowania przestrzennego Urzędu Gminy w Kleszczewie.