Zarządzenie Nr 50/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2013r.

 

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240ze zmianami ) w związku z Uchwałą Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  na 2012r. w kwotach:

1.    Dochody                                                               1.204.854 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                       1.203.846 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1do niniejszego Zarządzenia)

 

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                      1.008 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszego Zarządzenia)                   

2.   Wydatki po zmianie wynoszą                                   1.204.854 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                      1.203.846 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego Zarządzenia)

 

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                     1.008 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)                  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                         mgr inż. Bogdan Kemnitz