ZARZĄDZENIE  Nr 52/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  28  grudnia  2012r.

 

 

 

w sprawie :       wyznaczenia  osoby, która pobierała będzie opłatę targową w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

 

 

                        Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr XXIV/175/2012  Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 21 listopada 2012.r. w sprawie  ustalenia opłaty targowej zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Wyznaczam Panią Reginę Kujawa - podinspektora ds. obsługi  kasowej w Urzędzie Gminy w Kleszczewie do obliczania i pobierania opłaty targowej zgodnie  z Uchwałą Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.

 

§ 2

 

Dokonywanie obliczeń i pobieranie opłaty targowej przez podinspektora ds. obsługi kasowej następować będzie w ramach  obowiązków  pracowniczych.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia osoby, która pobierała będzie opłatę targową w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2013r.