Zarządzenie Nr 51/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  27 grudnia 2012r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2012r.

 

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. zmienionej Uchwałą Nr X/113/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 15/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,  Uchwałą Nr XIX/141/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia  30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,  Zarządzeniem Nr 20/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XXI/154/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r, Uchwałą Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Zarządzeniem Nr 36/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r., Uchwałą Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,  Uchwały Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,  Zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,  oraz U Uchwałą Nr XXV/191/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012r.,  wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

 

1.    Po stronie wydatków:

 

1) W § 2 ust. 1 przesuwa się wydatki między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej.

  

      

2) W § 2 ust. 2 pkt. 3 

- zwiększa się wydatki na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst. o 5.000 zł.

            - w tiret 1 zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 zł

 

2. W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje załącznik Nr  10 do Uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2012r.

 

 

 

                                                                                        Wójt Gminy

 

                                                                             mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 51/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  27 grudnia 2012r.

 

 

W planie wydatków w załączniku Nr 1 i Nr 2 dokonano przesunięć  między paragrafami w ramach działu zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy.

W załączniku Nr 3 – zmiana planu wydatków na projekty realizowane z Funduszu Sołeckiego na 2012r. wprowadzono zmiany w Sołectwie Tulce i Zimin oraz sporządzono poprawny ogólny załącznik dotyczący  kwot w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                    mgr inż. Bogdan Kemnitz