W sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kleszczewo


Data uchwały:
2013-01-30

Numer uchwały:
XXVI/199/2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem przepisów dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), tj. zryczałtowanej i dodatkowej opłacie za odbiór odpadów, znakowania urządzeń do gromadzenia odpadów, znakowaniu urządzeń do gromadzenia odpadów za pomocą naklejek z kodem paskowym oraz wystawkach odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 13 ust.4,które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.