STANOWISKO

 Rady Gminy  Kleszczewo

z dnia  30 stycznia  2013r.

 

 

w sprawie :        wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt. 3  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo  wyraża następujące stanowisko :

Rada Gminy Kleszczewo po zapoznaniu się z proponowanymi przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14,75 zł za odpady segregowane i 19,50 zł – zmieszane), pragnie zwrócić uwagę, że przyjęcie stawek w zaplanowanej wysokości oznacza dla gospodarstw domowych bardzo wysoki, wręcz niemożliwy do zaakceptowania, wzrost obciążeń z tytułu gospodarowania odpadami ( w przypadku Gminy Kleszczewo to w większości przypadków ok. 300%).  Mając na względzie skutki społeczne nałożenia na mieszkańców nadmiernych obciążeń, jak  również wysoce prawdopodobny negatywny wpływ na poziom wpływów z tytułu opłat do budżetu ZMGOAP,  proponujemy poddać wysokość opłat ponownej analizie.

Szczególnie jest to zasadne w obliczu uchwalenia przez Sejm, podczas 32 posiedzenia dnia 25.01.2013r., zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -art. 6j ust. 2a w/w ustawy – Rada Gminy może zróżnicować stawki opłat w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

Związek w swoich opracowaniach odniósł się do wskaźników zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, które ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca prognozują  na poziomie 329 kg/M. Inne dokumenty w zakresie gospodarowania odpadami pokazują, że ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańca jest uzależniona od terenów przez niego zamieszkiwanych.

Wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jednoznacznie wskazują na znacznie mniejszą ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców na  terenach wiejskich - 250 kg/M, w porównaniu z ilością wytwarzaną przez mieszkańców miast do 50 tys. i powyżej 50 tys. – odpowiednio 369 kg/M i 414 kg/M. Z powyższych danych wynika, że mieszkańcy terenów wiejskich „wytwarzają” blisko 40% mniej odpadów niż mieszkańcy dużych miast. Wart podkreślenia jest fakt, że badania składu i właściwości odpadów komunalnych na terenie powiatu poznańskiego w okresie badawczym maj-listopad 2009r. wykazały, że statystyczny mieszkaniec powiatu poznańskiego wytwarza 1,17m3 rocznie o wadze

Przeciętna rodzina na terenie Gminy Kleszczewo zabezpieczała dotąd na potrzeby gromadzenia odpadów pozostałych po segregacji pojemniki o objętości 110-240l (koszt wywozu odpowiednio 20-40 zł, natomiast po wprowadzeniu nowych rozwiązań ma do dyspozycji 480l (koszt wywozu, niezależnie od ilości odpadów 60  zł).

 

 Rada Gminy stoi na stanowisku, że przy ustalaniu wysokości opłat należy uwzględnić nowe możliwości, które zostały stworzone dzięki nowelizacji prawa. Poziom opłat powinien uwzględniać zarówno  istniejące  różnice w ilości odbieranych odpadów – ustawa uwzględnia specyfikę terenów wiejskich i miejskich, jak również potrzebę zastosowania prorodzinnego mechanizmu osłonowego – stawkę należy zróżnicować w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Ustalając poziom opłat  dla ustalenia budżetu ZM GOAP, należy oprzeć się na wynikających z praktyki danych dotyczących ilości odpadów, jak również obecnych rynkowych kosztów  ich transportu, składowania i utylizacji.  Faktyczna wysokość opłat powinna zostać ustalona na podstawie kalkulacji kosztów, którą należy wykonanać po rozstrzygnięciu procedur przetargowych związanych z zagospodarowaniem odpadów.