W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XVIII/133/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego