Kleszczewo, 20.02.2013r.

OR.7624-5.39/2010

 

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 

  

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zbiornika Tulce” gmina Kleszczewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie.                                                 

 

Wnioskodawca: Wielkopolskie Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
ul. Piekary 17, 60-967 Poznań

 

w pok. nr 6, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 18.03.2013r. strony mają prawo zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Z upoważnienia

   Z-ca Wójta

        /-/

  mgr inż. Genowefa Przepióra

 

 

Otrzymują:

1.     Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17,
60-967 Poznań

2.     Czesław Książkiewicz, Komorniki;

3.     Mirosława Rutkowska, Tulce.

 

Do wiadomości:

1.     Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. 28 czerwca 1956r. nr 223/229, 61-485 Poznań

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sieroca 10, 61-771 Poznań

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)), niniejsze pismo zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz w gablotach informacyjnych w miejscowościach Komorniki i Tulce, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczewie  pod adresem www.kleszczewo.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 25.02.2013r. do dnia 11.03.2013r. włącznie