Zarządzenie Nr 12/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  20 lutego 2013r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

         - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 23.222 zł,

         - w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące o 23.222 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

2) W § 1  ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o 4.322 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

      - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 23.222 zł,

      - w tiret 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 18.222 zł,

      - w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 4.322 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.

 

 

 

 

                                                                           Wójt Gminy

 

                                                                 mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 12/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 lutego 2013r.

 

 

Do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki z dotacji:

- w rozdziale 85295 środki na zadania własne gminy,  na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –  18.900 zł,

- w rozdziale75109 środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,  na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy  w okręgu wyborczym Nr 6 i 7 w Tulcach wyznaczonych na dzień  24.02.2013r.  -  4.322 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu zwiększa się o 23.222 zł

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz