WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie

tel. (61) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184

 

ogłasza

 

p i s e m n y  p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego w miejscowości Poklatki

 

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni

2. Oferta powinna zawierać:

- dane o oferencie,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną miesięczną wysokość czynszu najmu

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy najmu i przyjmuje zawarte tam warunki bez zastrzeżeń.

3. Do  oferowanego   czynszu   najmu  zostanie  doliczony  podatek VAT w wys. 23 %.

4. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie  ul. Poznańska 4     do dnia  23 kwietnia 2013 r.

5. Projekt umowy najmu do wglądu w urzędzie  -  pokój nr 4.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod nr wewnętrznym  127 i 129.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny