WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

63-005  Kleszczewo woj. wielkopolskie

tel. (061) 8176-017, 8176-020, 8176-033, fax 8176-184

 

ogłasza

 

P i s e m n y    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y   na wynajem lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 6,  z przeznaczeniem na prowadzenie   c u k i e r n i

 

1. Opis lokalu: Lokal o łącznej powierzchni

 

2. Wysokość czynszu i termin zapłaty: 

Cena wywoławcza do przetargu – miesięczny czynsz najmu w wys. 200,00 zł.

Stawka miesięcznego czynszu najmu uzyskana w przetargu plus podatek VAT płatana będzie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie wg wskaźnika wzrostu cen

towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanych przez GUS.

Projekt umowy do wglądu w urzędzie - pok. nr 4

 

3.  Najemca we własnym zakresie:

    -  uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia dot. prowadzonej działalności

   -  pokrywa koszty eksploatacyjne związane z wynajmowanym lokalem

 

4.   Oferta powinna zawierać:

      - dane o oferencie,

      - datę sporządzenia oferty,

      - oferowaną wysokość czynszu najmu     

      - oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy najmu i przyjmuje

        zawarte tam warunki bez zastrzeżeń.

 

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie  ul. Poznańska 4    do dnia 23 kwietnia  2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod nr wewnętrznym 127 i 129

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu

bez wybrania którejkolwiek z ofert