Zarządzenie Nr 22/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  18 lipca 2013r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 19/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

 

1.  Po stronie dochodów:

W § 1 ust. 1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów o  42.622,00 zł

- w tiret pierwszym zwiększa się dochody bieżące o   42.622,00 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej.

 

2.   Po stronie wydatków:

 W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o   42.622,00  zł,

       - w tiret pierwszym zwiększa się wydatki bieżące o    39.478,00  zł,

      - w tiret drugim zwiększa się wydatki majątkowe o  3.144,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej.

 

3.   W załączniku do § 6 ust 1 wprowadza się nazwę jednostki spoza sektora finansów publicznych, która otrzyma  z budżetu dotację celową zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej

 

4.  Przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach projektów zgodnie z załącznikiem nr 4    do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej,

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.

 

 

 

                                                                                   Zastępca Wójta Gminy

 

                                                                              mgr inż. Genowefa Przepióra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 22/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 lipca 2013r.

 

 

Po stronie dochodów i wydatków zwiększono  dotacje na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna tj:

- w rozdziale  85213  na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  420 zł,

- w rozdziale 85214 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- w rozdziale 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W związku z rozstrzygniętym konkursem na realizację zadania w zakresie  osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomagam” z Kleszczewa przeniesiono planowaną dotację w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  z paragrafu 2830 do paragrafu 2820 jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto wydatki w ramach działów.

 

 

                                                                                   Zastępca Wójta Gminy

 

                                                                              mgr inż. Genowefa Przepióra