Zarządzenie Nr 19/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  28 czerwca 2013r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.  oraz Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - w tiret 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 1.500,00 zł,

      - w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 1.500,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej.

 

2. Przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach projektów zgodnie z załącznikiem nr 2    do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej,

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz