Zarządzenie Nr 30/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  07 sierpnia 2013r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 19/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 22/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

 

1.  Po stronie dochodów:

W § 1 ust. 1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów o  23.140,00 zł

- w tiret pierwszym zwiększa się dochody bieżące o   23.140,00 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej.

 

2.   Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o   23.140,00  zł,

       - w tiret pierwszym zwiększa się wydatki bieżące o    23.140,00  zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej.

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 przenosi się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.

 

 

 

                                                                                           Wójt Gminy

 

                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 30/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 07 sierpnia 2013r.

 

 

Dochody i wydatki budżetu zwiększono o 23.140,00 zł wg pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.07.2013r. w związku ze zmianą  dotacji na zadania własne na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Uzupełniono środki na budowę drogi w Markowicach do kwoty złożonej w ofercie. W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto wydatki w ramach działów.

 

 

    Wójt Gminy

 

                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz