O Ś W I A D C Z E N I E

RADY  GMINY  KLESZCZEWO

z dnia   4 września  2013r.

 

w sprawie : poprawy  stanu dróg powiatowych na  terenie Gminy Kleszczewo.

Rada Gminy działając na podstawie § 24 ust.2 pkt. 3  i § 55 ust 1 statutu – Uchwała         nr VI/35/2003 Rady Gminy z dni 5 marca 2003r., oświadcza co następuje:

Rada Gminy Kleszczewo wyraża zaniepokojenie  stanem dróg powiatowych  na terenie Gminy Kleszczewo i  wnioskuje o przyjęcie do realizacji zadań, które przewidziane były        w uzgodnionym planie robót na drogach powiatowych  przebiegających przez Gminę Kleszczewo w latach 2011-2014  oraz innych koniecznych napraw, o których mowa w dalszej treści oświadczenia.

Rada Gminy Kleszczewo  z  niedowierzaniem  przyjęła informację  przekazaną Gminie         w dniu  29.04.2013r. (w  odpowiedzi na pismo Wójta Gminy), iż uzgodniony plan robót nie został uchwalony  do realizacji ze względu na  brak środków finansowych w budżecie Powiatu.

Plan robót na drogach powiatowych w latach 2011-2014  przesłany przez Starostę Poznańskiego 24.06.2010r. został pozytywnie zaopiniowany przez Gminę  Kleszczewo           i obejmował następujące zadania :

rok 2011

 

Lp.

 

Numer drogi

 

Nazwa drogi

 

Odcinek i zakres robót

Plan

Dł.odcinka

w km

Wartość szacunkowa

1.

2410P

Swarzędz-Środa

Gowarzewo skrzyżowanie na Siekierki

 

200.000 zł

2.

2440P

Tulce – Bugaj

Tulce-Komorniki

0,800

600.000 zł

3.

2429P

Poznań-Kostrzyn

Tulce – Gowarzewo

0,500

400.000 zł

                                               Razem                             1.200.000 zł

 

rok 2012

 

Lp.

 

Numer drogi

 

Nazwa drogi

 

Odcinek i zakres robót

Plan

Dł.odcinka w km

Wartość szacunkowa

4.

2410P

Swarzędz-Środa

Gowarzewo – gr. gminy ( na Kleszczewo)

1,500

900.000 zł

5.

2438P

Poznań-Tulce

 

1,500

600.000 zł

                                               Razem                             1.500.000 zł

 

rok 2013

 

Lp.

 

Numer drogi

 

Nazwa drogi

 

Odcinek i zakres robót

Plan

Dł.odcinka w km

Wartość szacunkowa

6.

2410P

Swarzędz-Środa

Krerowo ( od skrzyżowania z dr. nr 2446P

1,500

1.500.000 zł

                                               Razem                             1.500.000 zł

 

rok 2014

 

Lp.

 

Numer drogi

 

Nazwa drogi

 

Odcinek i zakres robót

Plan

Dł.odcinka

w km

Wartość szacunkowa

7.

2441P

Kleszczewo-Kostrzyn

Kleszczewo (od cmentarza) – Poklatki

1,600

650.000 zł

                                               Razem                             650.000 zł

                                             Ogółem                          4.850.000 zł

W odpowiedzi na apel samorządu powiatowego o partycypację w realizacji zadań nasza gmina wzięła na siebie wykonanie najkosztowniejszego z przedsięwzięć , tj. remontu drogi 2410P na odcinku przebiegającym przez miejscowość Krerowo, aby Powiat  zrealizował pozostałe uzgodnione zadania.  Wartość wg. wstępnie uzgodnionych założeń  1.500.000zł            tj. 30,9% całości prac zaplanowanych do wykonania na drogach powiatowych w latach          2011-2014. Powiat Poznański wykonał w 2011r. przebudowę skrzyżowania w Gowarzewie. Planowana wartość prac 200.000zł tj. 4,1% całości prac zaplanowanych w latach              2011-2014.

Wszystkie  nie wykonane  z  planu  przedsięwzięcia wymagają pilnego podjęcia.

Zły stan drogi Gowarzewo-Kleszczewo, to nie tylko zagrożenia dla kierowców korzystających z tej drogi, ale również konkretne straty komunikacji gminnej z tytułu kosztów napraw zawieszenia autobusów – droga ta zyskała na znaczeniu w związku                z otwarciem węzła Kleszczewo na S5.

Zły stan drogi Kleszczewo-Poklatki spowoduje wkrótce konieczność objęcia remontem nie tylko nawierzchni, ale również podbudowy.

Stan nawierzchni dróg powiatowych przebiegających przez  miejscowość Tulce jest wynikiem braku reakcji na wnioski w tej sprawie kierowane  wcześniej przez gminę.

Niezależnie od  w/w  zadań  pragniemy zwrócić uwagę na nowe potrzeby, które zostały zgłoszone przez gminę w ostatnim okresie, z prośbą o w miarę możliwości pilną realizację. Wśród sygnalizowanych spraw na szczególna uwagę zasługują dwie:

1)    Dokończenie remontu nawierzchni ulicy Siekiereckiej w Gowarzewie - droga                 nr 2429P ( remont podjęty interwencyjnie wskutek  kompletnej degradacji drogi po zimie - większość wyremontowano,   wykonano także wspomnianą wyżej przebudowę skrzyżowania- pomiędzy obu wyremontowanymi odcinkami pozostał fragment niewyremontowany).

2)    Remont ulicy, fragmentu drogi 2440P na odcinku przebiegającym przez miejscowość Nagradowice, wielokrotnie niszczonej w wyniku budowy autostrady A2, węzła autostradowego Poznań Wschód ( wykonawca Strabag), a także drogi ekspresowej S5 ( Eurovia).

Zaniepokojenie Samorządu Gminy Kleszczewo budzi nie tylko fakt braku informacji na temat odstąpienia od wcześniej uzgodnionego planu robót drogowych, ale przede wszystkim bezprecedensowe ograniczenie, a wręcz zaniechanie, działań remontowych i inwestycyjnych na drogach  powiatowych przebiegających przez teren gminy. Wbrew deklarowanej  przejrzystości  w zakresie ustalania priorytetów inwestycyjnych Rada Gminy dostrzega                w działalności Powiatu Poznańskiego umacnianie się tendencji do pomijania opinii lokalnych środowisk i umacniania dysproporcji w dostępie do środków będących w dyspozycji samorządu powiatowego.  

Mając na uwadze przedstawioną sytuację w zakresie stanu dróg powiatowych Rada Gminy  wnosi o podjęcie pilnych działań w kierunku uwzględnienia w planach                      inwestycyjno-remontowych przedsięwzięć oczekujących na realizację na terenie gminy Kleszczewo.

 

 

Otrzymują:

1)    Rada Powiatu Poznańskiego

2)    Starosta Poznański