Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo

 za I półrocze 2013r.

 

 

Uchwałę  Nr XXV/181/2012  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 do 2024 Rada Gminy podjęła w dniu 19 grudnia 2012r. Uchwała ta została trzy razy zmieniona przez Radę Gminy i jeden raz przez Wójta Gminy.  Zmiany związane były ze zmianą budżetu gminy. W celu zobrazowania zmian w kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w części tabelarycznej przedstawiono analitycznie dane na dzień 01.01.2013r. i 30.06.2013r. za lata 2013 do 2024.

Prognoza obejmuje okres do 2024r. dlatego, że do tego roku Gmina ma zaciągnięte zobowiązania związane ze spłatą kredytów.

Na dzień 30.06.2013r. zadłużenie Gminy wynosi   7.437.027,65  zł. W II półroczu 2013r. pozostają do spłaty raty w wysokości 417.567,44 zł.

 

Wynik  budżetu na dzień 30.06.2013r. obrazują poniższe  kwoty:

Opis

Plan

Wykonanie

Dochody

22.025.356,34

11.699.940,13

Wydatki

21.687.098,34

9.576.553,71

Nadwyżka  (dochody  minus wydatki)

338.258,00

2.123.386,42

Przychody  

                       - spłata pożyczek udzielonych

                       - wolne środki z lat ubiegłych

 

180.996,00

315.881,00

 

180.996,00

315.881,05

 

Rozchody     - spłaty rat kredytów i pożyczek 

835.135,00

417.567,44

 

Różnica między przychodami a rozchodami

-338.258,00

79.309,61

 

 

Na kolejne lata budżetowe planuje się również nadwyżkę, z przeznaczeniem na sfinansowanie długu.

Kształtowanie się wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia i obsługi długu za 2013r. przedstawione są  kolumnie 9.1 i 9.2 części tabelarycznej. Wskaźniki te na koniec roku w odniesieniu do wykonanych dochodów nie mogą przekraczać odpowiednio 15% i 60%. Od 2014r.  będą obowiązywać nowe wskaźniki obliczane wg ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., które przedstawione są w kolumnach od  9.3, do 9.7.1  części tabelarycznej. Wg planowanego budżetu na 30.06.2013r. Gmina nie przekracza wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych.

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie finansowej przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Poniższe umowy są w trakcie realizacji i dotyczą miejscowości.:

-  Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowniki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerowo, Kleszczewo, Zimin, Bylin – umowa na wykonanie zmian została zawarta w dniu 22.03.2011r. na kwotę 71.217,00 zł. Do 30.06.2013r. uregulowano 53.073,51 zł. Aneksem zmieniono termin zakończenia prac na 31.12.2013r.

-   Komorniki, Gowarzewo, Tulce umowę  nr 2151/30/2012 podpisano 23.08.2012r. na kwotę 14.747,70 zł z terminem wykonania do 18.10.2013r. W 2013r. zapłacono 2.949,54 zł,

-  Kleszczewo umowę Nr 2151/40/2012 podpisano 20.11.2012r. aneks zawarto 12.04.2013r. Łączne zobowiązane wynosi 19.998,01 zł. Za wykonaną pracę w I półroczu zapłacono 7.999,21 zł. Termin wykonania w umowie określono na 31.12.2013r.

-  Tulce umowę Nr 2151/20/2013 podpisano w dniu 29.04.2013r.   na kwotę 9.594,00 zł z terminem realizacji do 31.01.2014r.

-  wschodnie tereny Gminy umowę Nr 2151/19/2013 podpisano w dniu 29.04.2014 na kwotę 9.000,00 zł z terminem realizacji do 31.01.2014r.

2. Ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury. Umowę o ubezpieczenie podpisano w dniu 29.09.2011r. -   obejmuje ona okres od 01.10.2011 do 30.09.2014r. Polisy wystawiane są na okresy roczne.

3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką. Umowę Nr 272/08/2012 po rozstrzygniętym przetargu podpisano w dniu 23.08.2012r. - obejmowała ona  okres od 03.09.2012r. do 28.06.2013r.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Tulcach Gmina Kleszczewo – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2014 i 2015

 

Kleszczewo 16.08.2013r.