W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla terenów we wschodniej części gminy.

Data uchwały:
2013-09-25

Numer uchwały:
XXXIII/251/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia