Zarządzenie Nr 41/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  27 września 2013r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 19/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 22/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 30/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.,  Zarządzeniem Nr 31/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.,    Zarządzeniem Nr 36/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 03 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXII/241/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.  Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust. 1

- zmniejsza się łączną kwotę dochodów o  80.863,00 zł

- w tiret pierwszym zmniejsza się dochody bieżące o   80.863,00 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej.

      2) W § 1 ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 80.863,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

2.   Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zmniejsza się łączna kwotę wydatków o   80.863,00  zł,

       - w tiret pierwszym zmniejsza się wydatki bieżące o   80.863,00  zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej.

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 80.863,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

3) W § 2 ust. 2 pkt. 2 zwiększa się o 4.000,00 zł wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje załącznik  Nr 4 do Uchwały budżetowej,

3. W § 6 ust. 1 pkt. 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej.

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy

 

                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienia

do Zarządzenia Nr 41/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 września 2013r.

 

 

Dochody i wydatki budżetu zmniejszono o  80.863,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.09.2013r, które otrzymaliśmy 26.09.2013r. Po stronie wydatków w celu płynnego realizowania budżetu przesunięto plan w ramach działów.

W celu zgodności zapisów  w planie wydatków budżetowych dotyczących Zakładu Komunalnego zmienionych w dniu 04.09.2013r. z  załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia – Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu w 2013 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w kolumnie dotacji przedmiotowej zmniejszono plan o 56.000,00 zł.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy

 

                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz