Zarządzenie Nr 46/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  31 października 2013r.

 

w sprawie: zmiany  budżetu na 2013r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 19/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 22/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 30/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.,  Zarządzeniem Nr 31/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.,  Zarządzeniem Nr 36/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 03 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXII/241/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 41/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.

wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.   Po stronie dochodów:

1)    W § 1 ust. 1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów o  43.363,00 zł

- w tiret pierwszym zwiększa się dochody bieżące o    43.363,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej,

2)    W § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 514,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

2.   Po stronie wydatków:

 1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o  43.363,00 zł,

       - w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o   43.363,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

     2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 514,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.   

 

                                                                              

               Wójt  Gminy

 

                                                                                          mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 46/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31.10.2013r.

 

 

Do planu budżetu wprowadzono dotacje zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego tj

- w dziale 750 zwiększono plan o 514,00 zł na pokrycie składki na ubezpieczenie rentowe. Po stronie wydatków przesunięto wcześniej środki na pokrycie zwiększonej składki dlatego wprowadzona zmiana uzupełniła brakujący do kończ roku plan,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przesunięta została dotacja pomiędzy rozdziałami. Po stronie wydatków zgodnie ze zmianą następuje  w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie środków z dotacji w wysokości 3.105,00 zł i równocześnie zmniejszenie środków Gminy w wysokości 3.105,00 zł. W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się planowaną kwotę z dotacji o 3.105,00 zł a zwiększa się planowaną kwotę z budżetu Gminy o 3.105,00 zł,

- w dziale 852 Pomoc społeczna po stronie dochodów i wydatków zwiększony został plan o 29.546,00 zł o przyznane dotacje na zasiłki i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 10.895,00 zł oraz na wyprawkę szkolną w wysokości 2.408,00 zł.

 

 

               Wójt  Gminy

 

                                                                                          mgr inż. Bogdan Kemnitz