Zarządzenie Nr 56/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  27 grudnia 2013r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 19/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 22/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 30/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.,  Zarządzeniem Nr 31/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r.,  Zarządzeniem Nr 36/2013r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 03 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXII/241/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 41/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 46/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXV/265/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Uchwałą Nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r.  w sprawie zmiany budżetu na 2013r., Zarządzeniem Nr 54/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013r., wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

 

1.   Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1 przesuwa się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej.

2)  W § 2 ust. 2 pkt. 2 przesuwa się  wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej,

2.   W § 6 ust. 1 przesuwa  się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych    zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej,

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz