W sprawie:
uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Data uchwały:
2014-02-26

Numer uchwały:
XXXVIII/278/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego