ZARZĄDZENIE  Nr  74/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

 

w sprawie:   uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo  w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

 

                   

                        Na podstawie art. 33 ust. 2ustawy z dnia  4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity z 1996r. Dz.U. Nr 70 poz. 335 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się Zarządzenie Nr 1/99 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 stycznia 1999r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.