Zarządzenie Nr 15/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  13 maja 2014r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r., Uchwałą Nr XXXIX/298/2014 Rady Gminy Kleszczewo sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r. oraz Uchwałą Nr XL/299/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.              wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 7.923,00 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące o 7.923,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 1  ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o 7.923,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 7.923,00 zł,

       - w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o 7.923,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- przesuwa się środki na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2a do Uchwały budżetowej.

 

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 7.923,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2014r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 15/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 13 maja 2014r.

 

 

 Do planu budżetu wprowadzono środki na realizację zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem wyborów  do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014r., wprowadzono   7.923,00 zł. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na budowę ul Krokusowej w Tulcach, wolne środki przesunięto na budowę części chodnika w Poklatkach  tj. 13.000 zł. W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto planowane środki między paragrafami w ramach rozdziałów.

Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz