Uchwałę Nr XXXVI/268/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014 – 2024 Rada Gminy Kleszczewo podjęła w dniu 18 grudnia 2013r. Uchwała ta została zmieniona dwa razy przez Radę Gminy i raz przez Wójta Gminy. Zmiany związane były ze zmianą budżetu gminy na 2014r. oraz zmianą wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W celu  przedstawienia  kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w części tabelarycznej przedstawiono dane analityczne na dzień 01.01.2014r.  i  30.06.2014r.  Zgodnie z podjętymi w latach ubiegłych Uchwałami  Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczki,  Gmina z tego tytułu ma zobowiązania do 2024r. Przez cały okres spłat zobowiązań Gmina zachowuje płynność finansową i kolejne raty  przekazywane są terminowo.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki  na dzień 30.06.2014r. dług  wynosi  7.101.892,77 zł  

w tym:

-  kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP

887.000,00 

-  kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ

1.784.200,00 

-  kredyt  z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK           

   252.867,00 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego  

   1.603.692,64 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy    

   Świat, Moje Boisko Orlik  2012 w Kleszczewie wraz z   

   zagospodarowaniem  terenu, Moje Boisko Orlik  2012 w Tulcach,  

   dróg na nowych terenach     inwestycyjnych

 

 

 

 

 

1.772.184,20 zł 

-  kredyt z  Banku Gospodarstwa  Krajowego  na  budowę  drogi            

   w  Krzyżownikach

 

394.296,00 zł

-  pożyczka z  WFOŚIGW  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej

684.212,57 zł

-  kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w     

   Kleszczewie

- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach z PKO S.A.

 

1.080.000,00 zł

       500.000,00 zł

W II półroczu 2014r. pozostają do spłaty raty w wysokości  417.567,44 zł.

 

Wynik budżetu na dzień 30.06.2014r. obrazują poniższe kwoty

Opis

Plan

Wykonanie

Dochody

24.332.101,35

12.741.446,04

Wydatki

25.557.676,35

11.418.344,01

Nadwyżka/Deficyt  (dochody  minus wydatki)

-1.225.575,00

1.323.102,03

Przychody    razem  w tym:

2.060.710,00

1.576.429,21

 

                      - Kredyt

800.100,00

0,00

 

                      - Wolne środki z lat ubiegłych

1.260.610,00

1.576.429,21

 

 

Na dzień 30.06.2014r. kwoty przyjęte w WPF są niższe od kwot przyjętych w budżecie. Różnicę  stanowią środki z dotacji wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków Zarządzeniem Wójta Gminy nr 23/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w wysokości 1.769,00 zł.

 

Na kolejne lata budżetowe planuje się nadwyżkę, z przeznaczeniem na sfinansowanie długu.

Kształtowanie się wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia i obsługi długu przedstawione są  wierszach od 9.1 do 9.7.1 części tabelarycznej. Wg planowanego budżetu na 30.06.2014r. Gmina nie przekracza wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie finansowej przedsięwzięć przedstawia się następująco:

 

1. Ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury.

Na podstawie podpisanej umowy z dnia 29.09.2011r. ubezpieczony został majątek Gminy na okres od 01.10.2011r. do 30.09.2014r. Na podstawie tej umowy na okresy roczne wystawiane są polisy. Polisy wystawiane są  na okres od 01 października  do 30.09  następnego roku. Składka płatna jest w trzech ratach.

2. Ubezpieczenie mienia Gminy

W związku z upływem obowiązywania powyższej umowy,  ogłoszony zostanie przetarg na następne trzy lata ubezpieczenia majątku gminy.  Na ten cel na lata 2014 do 2017 zaplanowano składkę w wysokości  397.680,00 zł.

 

3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – zadanie realizowane w latach 2011 do 2015.

W celu realizacji zadania podpisano 7 umów na ogólną kwotę 129.056,71 zł z czego w 2012r. wypłacono 60.534,45 zł, w 2013r. 30.746,11 zł i w I półroczu 2014r. 13.993,80 zł razem 105.274,36 zł. Z podpisanych umów pozostało do wykonania i zapłacenia prac za 23.782,35 zł. Umowy podpisane zostały na wykonanie poniższych zadań:

a)   Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowniki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerowo, Zimin, Bylin.

Umowa została podpisana  w dniu  22.03.2011r. i opiewa na 71.217 zł.  Do umowy podpisano aneks przedłużając termin wykonania umowy  do 30.07.2014r. Zadanie jest realizowane terminowo. Zgodnie z podpisaną umową wypłacono do 30.06.2014r.  60.534,45 zł. Pozostaje do wypłaty po zrealizowaniu umowy 10.682,55 zł.

b)  Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w obrębie geodezyjnym wsi Komorniki, Gowarzewo Tulce.

Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/30/2012 z dnia 23.08.2012r. z wynagrodzeniem 14.747,70 zł. Termin wykonania umowy określono do dnia 18.10.2013r. Zadanie wykonano i zrealizowano w terminie.

c)  Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w obrębie geodezyjnym wsi Kleszczewo.

Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/40/2012 w dniu 20.11.2012r. z wynagrodzeniem 14.498,01 zł. W dniu 13.05.2013r. podpisano aneks zwiększając zakres zmian na kwotę 5.500,00 zł. Pracę wykonano zgodnie z terminem  określonym w aneksie do dnia  31.01.2014r. Pozostała do zapłacenia kwota 1.999,80 zł.

d)  Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 29.04.2013r umowę nr 2151/20/2013  na kwotę  9.594,00 zł. Termin wykonania umowy określono do dnia  31.01.2014r.Umowa została wykonana.

e)  Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo  w e wschodniej części gminy Kleszczewo. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 29.04.2013r.  umowę nr 2151/19/2013  oraz aneks w dniu 05.09.2013r. Wynagrodzenie za pracę ustalono na kwotę  6.000,00   zł. Termin wykonania umowy określono do dnia  31.12.2014r. W I półroczu 2014r. zapłacono 2.400,00 zł

f)  Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo dla części obrębów geodezyjnych  Krerowo, Markowice, Zimin, Krzyżowniki, Kleszczewo, Poklatki, Śródka. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 22.11.2013r. w umowę nr  2151/49/2013  na kwotę   7.500,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2014r.

 

 

4. Budowa schroniska dla zwierząt – Schronisko budowane przez Związek Międzygminny „Schronisko” w Gminie Kostrzyn. Zgodnie z Uchwałą Związku środki na budowę schroniska będą przekazywane w okresie od 20013 do 2015r. W I półroczu 2014r. przekazaliśmy 87.386,40 zł. Wysokość przekazanych środków uzależniona jest od przyjętej przez Związek stawki na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców na koniec poprzedniego roku.

 

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach Gmina Kleszczewo

Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2012 do 2015. Łączny limit oszacowany został na wartość 2.734.500 zł.   z czego w 2012r.  wykonane zostało 21.000 zł za sporządzenie studium wykonalności inwestycji.

 

6. Koncepcja i dokumentacja kanalizacji sanitarnej miejscowości Tulce, Gowarzewo, Komorniki, Bylin, Szewce, Tabibórz.  Przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu 25 czerwca 2014r.  Zaplanowano okres realizacji na lata 2014 do 2015.  Wykonywane są prace przygotowawcze, rozmowy z projektantami do ogłoszenia przetargu na wykonanie usługi.

 

Kleszczewo 18.08.2014r.

 

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Kemnitz