Zarządzenie Nr 32/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  10 września 2014r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r., Uchwałą Nr XXXIX/298/2014 Rady Gminy Kleszczewo sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XL/299/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XLI/306/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XLII/308/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  oraz Zarządzeniem Nr 23/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 25/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Zarządzeniem Nr 28/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia  2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,    Uchwałą Nr XLIII/319/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 03 września 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 14.052,00 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące o 14.052,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 14.052,00 zł,

       - w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o 14.052,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2014r.

 

                                                          

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                        mgr inż.  Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 32/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 10 września 2014r.

 

Na podstawie pisma nr FB-I.311.268.2014.8 z dnia 03.09.2014r. Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono środki z dotacji na dofinansowanie programu pomocy uczniom w 2014r. – Wyprawka szkolna. Przesunięto plan wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne.

 

 

 

  Wójt Gminy

                                                                                        mgr inż.  Bogdan Kemnitz