Zarządzenie Nr 42/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  17 listopada 2014r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r., Uchwałą Nr XXXIX/298/2014 Rady Gminy Kleszczewo sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XL/299/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XLI/306/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr XLII/308/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  oraz Zarządzeniem Nr 23/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 25/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Zarządzeniem Nr 28/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia  2014r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,    Uchwałą Nr XLIII/319/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 03 września 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.,  Zarządzeniem Nr 32/2014  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 września 2014r. .  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Uchwałą Nr  XLIV/322/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r., Zarządzeniem Nr 35/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 października 2014r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.  oraz Uchwałą Nr XLV/335/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014r. .  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2014r.  wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 2.351,00 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące o 2.351,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

2) W § 1  ust. 2 pkt. 1 mniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o 14.749,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 2.351,00 zł,

       - w pkt. 1 zwiększa się wydatki  bieżące o 2.351,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- przesuwa się kwoty w wydatkach majątkowych  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 2a  do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej,

 

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 14.749,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej

3.   W § 6 ust. 1 zwiększa się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych o 4.000,00 zł oraz przesuwa się pomiędzy rozdziałami kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej

 

4. W § 12  przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2014r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 42/2014

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 listopada 2014r.

 

 

Na podstawie pism od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2014r. 22.10.2014r. oraz 14.11.2014r. wprowadzono po stronie dochodów i wydatków poniższe dotacje:

- zwiększenie o 520,00 zł planu w rozdziale 75011. Środki przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej,

- zmniejszenie o 269,00 zł planu w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

- zmniejszenie o15.000,00 zł planu w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- zwiększenie o 17.100,00 zł planu w rozdziale 85295. Środki przeznaczone na  realizację wieloletniego programu wspierania rodzin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie wydatków zabezpieczono wcześniej wkład własny gminy w tym zadaniu wynoszący 40%.

W związku ze zwiększoną liczbą dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły podstawowej w Ziminie zwiększono  plan o 25.341,00 zł przenosząc środki z rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne. Szkoła podstawowa jak również oddziały przedszkolne prowadzi Stowarzyszenie  Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury ba Wsi w Ziminie.

Pozostałe zmiany wprowadzono celem płynnej realizacji budżetu co odzwierciedlają załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz